Sürdürülebilirlik

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası


ASAŞ, topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımla yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile alüminyum üretimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

ASAŞ, bu inançla;

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
 • Kullanılan teknoloji, ham madde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Proseslerdeki tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirmeyi, riskleri ortadan kaldırmak veya olası etkilerini azaltmak için gereken; önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi,
 • Organizasyonun her kademesinde sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerine uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçleri ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza ve tedarikçiden müşteriye kadar eğitim imkânı sağlamayı,
 • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde proaktif rol almayı, alternatif materyalleri seçmeyi,
 • Doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
 • Ürün, hizmet ve faaliyetlerden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi,
 • Atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı,
 • Tüm çalışanların görevi ve sorumluluğu haline getirmeyi, beyan ve taahhüt etmektedir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları


ASAŞ fabrikasında tam zamanlı iş yeri hekimi, tüm vardiyalarda sağlık görevlisi, bu personelin hizmet verdiği yasal zorunlulukların üstünde bir donanıma sahip bir iş yeri sağlık birimi (revir) ve tam donanımlı bir hasta nakil ambulansı bulunur. Personelin işe giriş ve periyodik muayeneleri, çalışma ortamları ve kişilerin maruziyet ölçümleri, hijyen ölçümleri gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülür.

Yangın Güvenliği Uygulamaları


ASAŞ fabrikasında bir yangın güvenliği uzmanı, her vardiyada biri vardiya amiri diğeri yardımcısı ikişer kişilik itfaiyecilerden oluşan bir SEÇ saha ekibi ve tüm fabrikaya hizmet veren bir itfaiye aracı bulunur. Bu ekip acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde eğitilir ve donatılır. Ekip, acil durumların dışında tüm fabrikanın acil durum müdahale ekipmanlarının ihtiyaç anında hazır ve çalışır durumda olabilmelerini sağlamak için periyodik kontrol ve bakımlarını yapar. Bu ekip, aynı zamanda sahada çalışmalara izin verir, izinde belirtilen kurallara uygun çalışıldığını kontrol eder, ayrıca fabrikada yapılan acil durum tatbikatlarını yönetir ve yürütür.

Çevre ve Atık Yönetimi Uygulamaları


Yönetim sistemi kapsamında tüm sahaların çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, atıkların yerinde sınıflandırılması ve toplanması, atıkların yönetimi ve atık su tesislerinin yasal çerçevede işletiminin kontrolü bu kapsamda yapılan faaliyetler arasında yer alır.